Home > Community > Eevent&Promotion

추석3.jpg


                                              추석 황금연휴를 더욱 알차게~  (9월 26일까지 기간 한정)


                                                                  하나! 방문해서 상담받고 선물받기~

                                                                                  (아미카 여행용 바디용품 증정)


                                                                       둘! 황금연휴 기간 中 계약시 1+1혜택

                                                                                   (식대 천원 추가할인/ 대관료 10% 추가할인)


                                                                 <베뉴지 예약실 : 02-2657-2100 >